Thành tựu về kinh tế

Hạ tầng nông thôn miền núi tỉnh Hòa Bình sau 5 năm xây dựng nông thôn mới

17/11/2015 17:00
Giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh miền núi Hòa Bình là trên 8 nghìn tỷ đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách Trung ương cho chương trình là trên 290 tỷ đồng (chiếm 3,6%), vốn lồng ghép 4,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 59,26%), vốn tín dụng gần 1,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 13,21%), vốn doanh nghiệp, HTX trên 321 tỷ đồng (chiếm 3,97%), vốn huy động nhân dân đóng góp là trên 1,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 18,1%), vốn huy động khác là trên 152 tỷ đồng (chiếm 1,89%). Diện mạo nông thôn miền núi tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi thay tích cực.
Trong giai đoạn 2014-2015 đã sửa chữa và nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa hơn 3.000 km GTNT

Hạ tầng nông thôn: các yếu tố, tiêu chí về giao thông (tiêu chí-TC số 2), thủy lợi (TCsố 3), điện (TCsố 4), trường học (TC số 5), cơ sở vật chất văn hóa (TC số 6), chợ nông thôn (TC số 7), bưu điện (TC số 8), nhà ở (TC số 9), cơ sở trường lớp (TC số 14), cơ sở hạ tầng y tế (TC 15), môi trường (TC số 17). Trong đó, phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, cấp thiết nên được người dân đồng thuận và ủng hộ. Trong 5 năm toàn tỉnh đã sửa chữa và nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa hơn 3.000 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đạt chuẩn 45,6% (tăng 13,3% so với năm 2011); đã cải tạo và xây mới được 192 cầu, cống dân sinh; tới cuối năm 2015 đã có 51/191 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông, tăng 50 xã so với với năm 2011. Phát triển hệ thống thủy lợi có tầm ảnh hưởng quan trọng tới phát triển sản xuất, đặc biệt đối với một tỉnh miền núi, trong 5 năm qua đã xây dựng tu bổ, sửa chữa và nâng cấp được 84 công trình thủy lợi; kiên cố hóa được 395 km kênh mương nội đồng, nâng tỷ lệ kênh mương nội đồng được kiên cố đạt 46,2% (tăng 19,5% so với năm 2011). Tới nay đã có 111/191 xã đạt tiêu chí số 03 về thủy lợi, tăng 108 xã so với với năm 2011.

Tiêu chí về điện nông thôn đã có 159/191 xã đạt tiêu chí số 04 về điện, tăng 130 xã so với năm 2011; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 96,36%. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm củng cố, đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại theo quy hoạch trường chuẩn Quốc gia. Tổng số trường học Mầm non, Tiểu học, THCS tại các xã là 582 trường. Đã có 47/191 xã đạt tiêu chí số 05 về tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, tăng 33 xã so với với năm 2011.

Trong 5 năm đã sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới được 79 công trình nhà văn hóa xã, khu thể thao trung tâm xã (nâng tổng số xã có nhà văn hóa xã, sân vận động trung tâm xã là 86/191 xã), 367 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm đạt chuẩn (nâng tổng số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm đạt chuẩn là 480/1.736 thôn, xóm). Có 42/191 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tăng 42 xã so với năm 2011.

Bằng nguồn vốn chủ yếu là xã hội hóa, kết hợp với nguồn hỗ trợ đầu tư của nhà nước đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng được 32/70 chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí là 45,2 tỷ đồng. Tới nay có 117 xã đạt tiêu chí số 07 về chợ nông thôn. Hệ thống các trạm y tế được tăng cường cả về số lượng và bổ sung nhân viên y tế. Đã có 191/191 số xã có trạm y tế, xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 28 trạm y tế xã đạt chuẩn; đến nay có 81/191 xã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tăng 58 xã so với năm 2011. Từ nhiều nguồn vốn lồng ghép, chương trình vệ sinh môi trường nông thôn được đầu tư thực hiện, tới nay đã có 72/191 xã đạt tiêu chí số 17. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục phát triển thuận lợi đã có 191/191 xã đã có điểm Bưu chính - viễn thông; 122/191 xã có Internet đến thôn; 122/191 số xã đạt tiêu chí số 8 về Bưu điện, tăng 34 xã so với 2011.

Riêng về nhà ở, từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và huy động các tổ chức kinh tế - xã hội và huy động cộng đồng dân cư xây dựng xóa được 2.990 nhà tạm, nhà dột nát (giảm 1,8% so với năm 2011). Toàn tỉnh hiện có khoảng 162 nghìn nhà ở dân cư nông thôn, trong đó nhà ở được xây dựng kiên cố chiếm 40%; nhà bán kiên cố chiếm 52,4%; số nhà tạm và nhà dột nát chiếm 7,2%. Hiện có 112/191 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư nông thôn, tăng 105 xã so với năm 2011.

Trong 5 năm qua, cơ sở hạ tầng xã hội nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng tuy nhiên hạ tầng chưa đồng bộ, các xã vùng sâu, vùng khó khăn đầu tư còn thấp, huy động nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn còn nhiều bất cập.

Nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho các xã theo quy hoạch. Khuyến khích, ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các giải pháp khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.

Lê Thùy – CTTĐT