Liên kết Website
Văn bản mới

Công văn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

Quyết định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai năm 2018 tỉnh Hòa Bình

Công văn Đăng tải thông tin mua sắm tập trung tài sản năm 2017 (lần3) gói thầu số 06, 07 trên cổng thông tin điện tử

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thah thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 "

Quyết định Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018- 2030

Kế hoạch tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ

Kế hoạch Tổ chức thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở tỉnh Hòa Bình đợt 1, năm 2018

Công văn về việc sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình