Liên kết Website
Văn bản mới

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thông báo Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia các cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch và Video clip quảng bá về Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Quyết định Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

Quyết định địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

Quyết định Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW,ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân