Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình

Thông bso Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp chuyên đề xem xét, thông qua các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tiểu ban Phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tiểu ban Phòng, chống tệ nạn xã hội của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tiểu ban Vận động của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức và Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình