Liên kết Website
Văn bản mới

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn ”

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐATVSLĐ

Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Kiên toàn BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020

Quyết định phê duyệt phương án triển khai và danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Giấy Mời họp