Ban quản lý

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoà Bình

(13/12/2009 17:00)

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND, ngày 14/09/2007 và Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ của các Phòng thuộc Ban

(13/12/2009 17:00)

Nhiệm vụ của các Phòng, Trung tâm thuộc Ban (sau đây gọi tắt là các Phòng thuộc Ban) được Quy định tại Quyết định số 28/QĐ- BQLKCN ngày 15/7/2008 và Quyết định số 13/QĐ- BQLKCN ngày 24/2/2009 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cụ thể như sau

Vị trí chức năng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoà Bình

(13/12/2009 17:00)

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 07/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu, tổ chức Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoà Bình

(13/12/2009 17:00)

Ban Quan lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình hiện có 15 cán bộ, công chức và lao động, bao gồm:

Nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp được phân công cụ thể như sau: