Hướng dẫn đầu tư

Thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len (UKVFTA)

(26/08/2021 02:30)

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai những nhiệm vụ cơ bản đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) được phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai Hiệp định UKVFTA, tạo cơ sở để các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Hiệp định UKVFTA phù hợp với tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mẫu báo cáo hàng tháng của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Mẫu báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Sơ đồ trình tự đầu tư vào KCN

(13/12/2009 17:00)

Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các mẫu đơn kèm theo

(13/12/2009 17:00)

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp