tiết kiệm điện

Chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Thịnh Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa, thành phố Hòa Bình

12/05/2022 06:53
Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Thịnh Phát vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 (cấp lần đầu) về chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa có tổng vốn đầu tư trên 326 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 50 tỷ đồng, vốn huy động là hơn 276 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đã góp vốn thực hiện dự án và sẽ giải ngân để thực hiện dự án theo đúng tiến độ thực hiện cho các hạng mục công việc sau: Chi phí Giải phóng mặt bằng, các chi phí tư vấn cho các giai đoạn thiết kế, chi phí nhân sự, hành chính,… và một phần thi công hạ tầng kỹ thuật dự án với giá trị là 50 tỷ đồng.

Vốn huy động (dự kiến) hơn 276 tỷ đồng sẽ được nhà đầu tư huy động từ các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư hạ tầng và các hạng mục khác của công trình theo đúng quy định của pháp luật về huy động vốn.

Về tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:  Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: Dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2022.

Đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây thô: Từ quý IV năm 2022 đến hết quý IV năm 2023. Thực hiện kinh doanh và bàn giao công trình: Quý I năm 2024.

Dự án bao gồm đất ở có thời gian sử dụng đất lâu dài; Đất thương mại, dịch vụ: Thời hạn sử dụng đất 50 năm (thời điểm xác định theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và luật kinh doanh bất động sản và các luật khác có liên quan. Thực hiện các thủ tục liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt dự án; Đánh giá tác đông môi trường; Thủ tục đất đai; Phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác theo quy định để triển khai thực hiện dự án.

Nhà đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, hạ tầng xã hội... theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước liên quan đến tiền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất... Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ứng kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí trong quá trình triển khai.

Chỉ được chuyển nhượng nhà ở, đất ở cho khách hàng khi bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Sau khi đầu tư xong hệ thống hạ tầng, nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng trong dự án cho đến khi bàn giao toàn bộ dự án cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công, có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình: Xây dựng phương án và phối hợp với nhà đầu tư tổ chức giải phóng mặt bằng. Thực hiện việc tiếp nhận khi được bàn giao và quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án./.

 

 

 

Lê Thùy