Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật

18/01/2023 09:00
Ngày 17/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 89/QĐ-UBND ban hành Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Theo đó, căn cứ Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018; Điều 4, Điều 13, Điều 15, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Đã sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ, cụ thể:  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP và Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt (trường hợp có thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thì không phải nộp thành phần hồ sơ này).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm 30% thời gian giải quyết từ 13 ngày xuống còn 09 ngày đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; từ 13 ngày và 05 ngày xuống còn 09 ngày và 03 ngày đối với thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh năm 2022 đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh không để xảy ra trả hồ sơ quá hạn./.

Lê Huệ (CTTĐT)