Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023-2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

18/01/2023 09:01
Ngày 13/01/2023, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch 108 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luậtcủa người dân” giai đoạn 2023-2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật (TCPL) cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học TCPL, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em.

Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch đã đề ra.

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực TCPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học; trách nhiệm của các đơn vị trong việc bảo đảm, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học TCPL, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Mục tiêu cụ thể: Góp phần hoàn thành việc rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liênquan đến TCPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với cả giai đoạn và cụ thể từng năm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học, đặc biệt là các đối tượng đặc thù, trẻ em. Bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học TCPL. Phối hợp để nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ trong hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học tăng cường khả năng TCPL.

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL, tiếp cận thông tin để đổi mới nội dung, phương thức thực hiện theo hướng thiết lập các điều kiện cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học chủ động tiếp cận thông tin pháp luật (thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học TCPL. Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu TCPL của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học của các cơ quan, tổ chức. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao theo quy định của Nhà nước./.

Lê Huệ (CTTĐT)