Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tăng cường thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

06/05/2013 17:00
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản số 377 ngày 03/5/2015, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 13/11/2012 của Thủ tướng về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trong đó, giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước và các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm ở địa phương, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến rủi ro và bất ổn trong hoạt động cho vay có bảo đảm.

Được biết, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm ở tỉnh Hòa Bình đã và đang được triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2013 (số liệu tính từ ngày 01/10/2012 đến 31/3/2013), toàn tỉnh đã thụ lý và giải quyết 3.469 hồ sơ yêu cầu bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trong đó: Đăng ký giao dịch bảo đảm là 2.438 hồ sơ, dăng ký thay đổi 91 hồ sơ và xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 940 hồ sơ.


M.P