Chính trị

Quyết định nhập, điều chỉnh 87 thôn, xóm, khu phố của 7 huyện

12/08/2019 17:00
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND, ngày 12/8/2019 về việc nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Quyết định nhập, điều chỉnh 87 thôn, xóm, khu phố và đặt tên mới đối với 45 thôn, xóm, khu phố; đổi tên 04 xóm và thành lập mới 01 xóm của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc.

Với huyện Lạc Sơn, sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên và đổi tên; huyện Lạc Sơn còn 252 xóm, phố (trong đó: 05 phố và 247 xóm).

Huyện Mai Châu, sau khi nhập, đặt tên xóm; huyện Mai Châu còn 116 xóm, tiểu khu (trong đó: 08 tiểu khu và 108 xóm).

Huyện Lạc Thủy, sau khi nhập, đặt tên thôn, khu; huyện Lạc Thủy còn 112 thôn, khu phố (trong đó: 14 khu phố và 98 thôn).

Huyện Lương Sơn, sau khi nhập huyện Kim Bôi còn 158 thôn, xóm, khu phố (trong đó: 06 khu phố và 152 thôn, xóm).

Huyện Đà Bắc, thành lập mới: Xóm Bưa Cốc, thuộc xã Suối Nánh. Sau khi thành lập mới 01 xóm, huyện Đà Bắc có 122 xóm, tiểu khu  (trong đó 07 tiểu khu và 115 xóm).

Huyện Tân Lạc, đổi lại tên xóm Quảng Lạng, thuộc xã Ngọc Mỹ, thành: Xóm Quạng Lảng.

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc; giảm 41 thôn, xóm, khu phố. Toàn tỉnh còn 1.482 thôn, xóm, tổ dân phố (trong đó: 188 tổ dân phố và 1.294 thôn, xóm).

Quyết định cũng nêu về việc hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố.

Trong đó quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã và xóm, tổ dân phố; khi nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố (kể từ khi quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực), thì được hưởng chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 01 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh dưới 05 năm (dưới 60 tháng). Hỗ trợ 02 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) đến dưới 10 năm (dưới 120 tháng). Hỗ trợ 03 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 10 năm trở lên.

Đối với Công an viên ở thôn, xóm, tổ dân phố (nơi chưa bố trí Công an chính quy) có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm (180 tháng) trở lên thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và quy định khác có liên quan.

Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện tổ chức thực hiện./.

 

 

Lê Thùy- CTTĐT