Chính trị

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

11/08/2019 17:00
Ngày 12/8, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với đầu cầu của 11 huyện, thành phố trong tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung như: Hoàn cảnh ra đời của di chúc; nội dung của di chúc; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Qua đó thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. 

Đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ôn lại và khẳng định thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định tổ chức sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh việc làm quan trọng và cần thiết, đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, đi vào nề nếp. Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Từ những buổi sinh hoạt chuyên đề cũng là dịp để các cán bộ, đảng viên tự soi mình, tự răn mình về đạo đức, lối sống để tiến bộ hơn nữa.

Để tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Di chúc, đưa việc học tập nội dung Di chúc vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt; Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát hiện, biểu dương và nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh./.

 


 

 

Lê Thùy- CTTĐT