Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

18/01/2023 09:00
Nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 05/01/2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 385-KH/HNDT để triển khai thực hiện.

Trong đó, các nội dung cần tập trung triển khai thực hiện gồm có: Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; về cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; vận động nông dân tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển mạnh mẽ chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết thu hút nông dân, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; vận động nông dân tích cực tham gia Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình “tự quản về an ninh trật tự”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; tăng cường phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại giúp nông dân vay vốn và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học để tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, hỗ trợ làm tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất; cung cấp thông tin, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản, hàng hóa, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Đẩy mạnh công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và giám sát, phản biện xã hội, đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở cơ sở.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức nông dân trong khu vực và thế giới, các tổ chức phi Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để học tập kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin tư vấn, vốn đầu tư, khoa học công nghệ, liên kết và mở rộng thị trường. Nghiên cứu triển khai, tổ chức tham quan, trao đổi, học tập các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả ở ngoài nước. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước để tuyên truyền, tuyển chọn, đào tạo, tổ chức đưa nông dân đi lao động, làm việc ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân xuất khẩu nông sản. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và của tỉnh./.

                                                         

Thùy An (CTTĐT)