Uỷ ban nhân dân Tỉnh

19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

18/01/2023 09:01
Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 68/UBND-NVK về việc phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Phong trào thi đua yêu nước năm nay có chủ đề Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

Để thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng -an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023, tỉnh đã xây dựng 19 chỉ tiêu chủ yếu.

Cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%. GRDP bình quân đầu người đạt 70,9 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 20.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 7.285 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.695 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 1.229 triệu USD. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,45%. Năng suất lao động đạt 116,9 triệu đồng/lao động. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đạt 2,5-3%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 53%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,6%. Sô trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60%. Đạt 29 giường bệnh/1 vạn dân và 9,47 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lên người tham, gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%. Phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sách đạt 95,7% và dân thành thị đạt 93%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn là 88%. Các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chí môi trường là 83,3%. 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,5%.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34 CT/TU, ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng đến tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và các văn bản liên quan, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và đăng ký các tiêu chí thi đua để ký giao ước, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; việc xây dựng, đăng ký,tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã ký giao ước, để làm căn cứ cho việc bình xét, đề xuất khen thưởng năm 2023./.

 

 

Kim Quý-CTTĐT