Thông báo, Hướng dẫn

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

13/01/2023 00:00
Ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023.

Theo đó, việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho các dự án đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành và theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định này. Các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phần vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho các nhiệm vụ, dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Hình thức hỗ trợ, tuỳ theo điều kiện cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư bằng hiện vật hoặc bằng tiền đối với dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng tự thực hiện, cụ thể: Hỗ trợ bằng hiện vật, căn cứ mức hỗ trợ thực hiện một dự án cụ thể từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà cung ứng theo quy định của Luật Đấu thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị cung ứng hiện vật, tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ qua Kho bạc Nhà nước cho đơn vị cung ứng hiện vật theo đúng các quy định hiện hành. Đơn vị cung ứng tổ chức vận chuyển hiện vật đến chân công trình hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng để giao cho Ban phát triển thôn tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định.

Hỗ trợ bằng tiền: Căn cứ quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, kế hoạch vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền giao, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (phát sinh) đã được Ban quản lý xã nghiệm thu theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh toán (tạm ứng) nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ qua Kho bạc Nhà nước cho người đại diện Ban phát triển thôn để tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình. Người đại diện thanh toán trực tiếp cho người dân tham gia thực hiện thi công công trình. Ban quản lý xã và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các khoản thanh toán tiền công cho người dân.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn kết hợp 02 hình thức hỗ trợ bằng hiện vật và bằng tiền.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện phân bổ đầy đủ, kịp thời kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao và vốn đối ứng thuộc ngân sách cấp mình (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được giao cho cộng đồng tự thực hiện thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan trong việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Uỷ ban nhân dân cấp xã phân bổ đầy đủ, kịp thời kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ được cấp có thẩm quyền giao và vốn đối ứng thuộc ngân sách cấp mình (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được giao cho cộng đồng tự thực hiện thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tài chính - kế hoạch cấp trên, các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức quản lý, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đưa tài sản vào khai thác sử dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh./.

Lê Huệ (CTTĐT)