Giới thiệu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

30/08/2022 00:00
Ngày 30/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn kiện gồm: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, trong quá trình thực hiện đảm bảo việc thống nhất chung về nhận thức, quan điểm, phương châm, phương pháp khi vận dụng vào thực tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 và việc triển khai thực hiện các văn kiện vừa triển khai đảm bảo đồng bộ, đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức thực hiện hoàn thành hiệu quả theo chương trình đề ra; UBKT Tỉnh ủy căn cứ nội dung các văn kiện tại Hội nghị và các văn bản hướng dẫn liên quan, chủ động tham mưu giúp BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn kiện của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo phù hợp với quy định mới của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh; triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung quán triệt tại Hội nghị lần này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lãnh đạo các cơ quan, bộ phận tham mưu, giúp việc căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình trước Nhân dân, trước Đảng, thường xuyên "tự soi, tự sửa", giữ danh dự của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới hiện nay./.

Lê Thùy