ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(11/05/2018)
Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngày 09/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh

(04/05/2018)
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trong tình hình mới, ngày 03/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(23/04/2018)
Sáng 23/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghe báo cáo về công tác chuẩn bị rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Tham dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018

(20/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018. Để phát huy kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ II, năm 2017, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Cụm thi đua số 2 Phát thanh – Truyền hình ký kết giao ước thi đua năm 2018

(30/03/2018)

Ngày 30/3, tại Trung tâm hội nghị Vì Hòa Bình (TP Hòa Bình), Cụm thi đua số 2 gồm Đài Phát thanh – Truyền hình 08 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tới dự buổi lễ, có lãnh đạo Cục Phát thanh – Truyền hình, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình, cùng lãnh đạo Đài PT – TH 08 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Triển khai tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018

(29/03/2018)
Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 131 - KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018.

Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Du lịch năm 2017

(27/03/2018)
Ngày 27/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; tổ chức, doanh nghiệp du lịch và chủ các cơ sở hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh

(20/03/2018)
Tỉnh Hòa Bình có 6 dân tộc cùng chung sống lâu đời, dân tộc Mường chiếm 63%; dân tộc Kinh chiếm 27,7%; các dân tộc Thái; dân tộc Dao; dân tộc Tày; dân tộc Mông và các dân tộc khác chiếm 9,3%. Mỗi dân tộc có những nét bản sắc văn hoá riêng biệt. Các dân tộc vừa có những nét văn hóa và tín ngưỡng chung, nhưng đều có một nét văn hóa truyền thống và tín ngưỡng riêng của từng dân tộc.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh

(14/03/2018)
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; tham gia đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh của tỉnh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên trong tỉnh.

Kết quả xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2008-2018

(06/03/2018)
Tháng 6/1993, Hội Văn hoá các dân tộc Hoà Bình được thành lập, với 30 hội viên là những người hoạt động sáng tác lâu năm trong ngành Văn hoá, ngành Giáo dục và một số ngành khác trong tỉnh. Tháng 4/1996, Hội Văn hoá các dân tộc Hoà Bình tổ chức Đại hội lần thứ I và quyết định đổi tên thành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoà Bình; thời điểm này, Hội có 85 hội viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, số hội viên của Hội tăng lên 186 hội viên. Đến nay, tỉnh Hoà Bình có 217 văn nghệ sĩ thuộc 7 chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Múa, Sân khấu, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian.

Xét tặng nghệ sĩ ưu tú tỉnh Hòa Bình năm 2018

(02/03/2018)
Ngày 2/3, Hội đồng xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hòa Bình năm 2018 đã tổ chức xét hồ sơ các nghệ sĩ của tỉnh được xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú”. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì hội nghị.

Gặp mặt các cơ quan báo chí, đại diện văn nghệ sĩ, nhà báo Xuân Mậu Tuất 2018

(27/02/2018)
Sáng 27/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại diện văn nghệ sĩ, nhà báo Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm đánh giá công tác báo chí, hoạt động VHNT năm 2017; tổng kết trao giải "Búa liềm vàng" và cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào". Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh.

Lễ hội Khai mùa Mường Thàng xuân Mậu Tuất 2018

(22/02/2018)

Ngày 21/2 (tức mồng 6 Tết), tại sân vận động xã Dũng Phong, UBND huyện Cao Phong tổ chức Lễ hội Khai mùa Mường Thàng xuân Mậu Tuất 2018. Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện, trên cơ sở nâng cấp Lễ hội Xuống đồng của dân tộc Mường xã Dũng Phong.

Tăng cường quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(06/02/2018)
Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 179/UBND-VX về tăng cường quản lý Nhà nước và công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hoà Bình

(22/01/2018)
Triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hoà Bình, từ đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ triển khai, ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống.

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Công tác gia đình tỉnh năm 2017

(15/01/2018)
Sáng 15/1, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh (TDĐKXDĐSVH) và BCĐ Công tác gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí là thành viên BCĐ.

Những vấn đề đặt ra trong phát triển thể thao thành tích cao

(21/12/2017)
Ngân sách đầu tư thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết chế về TDTT xuống cấp, lạc hậu, chưa đảm bảo cho công tác huấn luyện và tổ chức đăng cai các giải thể thao thành tích cao toàn quốc; chưa đảm bảo chế độ, chính sách cho VĐV; đội ngũ huấn luyện viên còn yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng; chưa huy động được nguồn lực xã hội hoá cho thể thao thành tích cao, chưa có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao.

Kết quả 5 năm thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 – 2017

(14/12/2017)
Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU, ngày 15/01/2013 về ban hành Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 - 2017, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có Đề án 750; đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đề án 750 đề ra.

Tăng cường nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng du lịch

(12/12/2017)
Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói - giảm nghèo, tăng nguồn thu ngân sách, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường... do đó, hoạt động du lịch của tỉnh Hòa Bình thời gian qua được tăng cường đầu tư, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ở tỉnh Hòa Bình

(12/12/2017)
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tuyên truyền miệng của tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Ngoài việc cung cấp các thông tin về các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh còn cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên các thông tin nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh và xây dựng Đảng của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên chủ động phối hợp với các ngành: Công an, Quân sự, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Ban an toàn giao thông, Ủy ban kiểm tra, Nội chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… thông tin các chuyên đề về ngành, lĩnh vực; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến,… nhằm cung cấp các thông tin phong phú, đa dạng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát triển du lịch cồng động theo hướng bền vững

(30/11/2017)
Những năm gần đây, Hòa Bình được coi là điểm đến cuối tuần lý tưởng đối với nhiều du khách. Thay vì tìm đến những điểm du lịch nổi tiếng, sang trọng, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn hình thức du lịch trải nghiệm để hòa mình với văn hóa bản địa, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của người Mường tại Hòa Bình. Du lịch cộng đồng phát triển không chỉ giúp bảo tồn những nét văn hoá độc đáo của địa phương mà còn góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Đinh hướng, giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đường thủy 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

(20/11/2017)
Ngày 17/11, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình - Trưởng nhóm Hợp tác về Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã tổ chức Hội nghị định hướng, giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đường thủy 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Tổng cục du lịch; đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố vùng hồ HB và hiệp hội du lịch tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Thọng

(08/11/2017)
Sáng 08/11, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017), đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở VH, TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện, UB MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo bà con nhân dân xóm Thượng, xã Tuân Lộ (huyện Tân Lạc).

Kết quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh

(18/10/2017)
Sau 3 năm triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Hội thảo khoa học 85 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình

(18/10/2017)
Ngày 17/10, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “85 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình”. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và một số nhà khoa học Trung ương, nhà nghiên cứu lịch sử nước ngoài và nhà nghiên cứu văn hóa ở địa phương.

Khai mạc trưng bày kỷ niệm 85 năm thế giới công nhận nền ”Văn hóa Hòa Bình”

(17/10/2017)
Ngày 17/10, tại Cung văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai trương trưng bày hiện vật, tư liệu bảo tàng; trưng bày sách, báo, tạp chí chủ đề về nền “Văn hóa Hòa Bình” và triển lãm ảnh đẹp du lịch Hòa Bình năm 2017. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Phát huy tốt giá trị tại các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(11/10/2017)
Tỉnh Hòa Bình có hệ thống di sản văn hoá khá phong phú về loại hình, đặc biệt là văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, được coi là cái nôi của "Nền Văn hoá Hoà Bình". Toàn tỉnh hiện có 295 địa chỉ di tích, trong đó đã phân loại được 125 di tích các loại đủ tiêu chí lập hồ sơ xếp hạng; 41 di tích được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia và 27 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Trong đó: 41 di tích xếp hạng cấp quốc gia gồm: 18 di tích danh lam thắng cảnh; 12 di tích khảo cổ học; 09 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến; 02 di tích lịch sử - văn hoá; 0 di tích cấp tỉnh gồm: 24 di tích Lịch sử - văn hoá; 05 di tích lịch sử cách mạng; 01 di tích danh lam thắng cảnh. Trong những năm qua với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối kết hợp của các ngành, các địa phương công tác quản lý nhà nước về di tích đã được quan tâm, có sự đầu tư hỗ trợ ngân sách về công tác tu bổ, tôn tạo.

Thống nhất ý kiến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh

(22/09/2017)

Ngày 21/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị họp bàn thống nhất ý kiến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị công tác chuẩn bị cho Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

(20/09/2017)
Ngày 19/9, tại UBND Huyện Mai Châu, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị cho Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: VH,TT và DL, TT&TT, Công thương, Tài chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các lãnh đạo UBND huyện Mai Châu.

Liên hoan phim “Lan tỏa ước mơ” lần thứ nhất năm 2017

(18/09/2017)

Ngày 16/9, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, thành phố Hòa Bình. Tổ chức ChildFund Việt Nam đã tổ chức liên hoan phim lần thứ nhất “Lan tỏa ước mơ”. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ta: Sở LĐ - TB&XH, Sở VH - TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Kim Bôi (Hòa Bình), huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Quảng Uyên (Cao Bằng); đại diện tổ chức ChildFund Việt Nam và 300 trẻ em đến từ 3 tỉnh.

Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

(14/09/2017)
Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2017, tỉnh ta có 36 em đoạt giải, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 1 giải nhì, 17 giải ba và 18 giải khuyến khích. Có 5 em đoạt giải là người dân tộc thiểu số. Kết quả này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của tỉnh trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tích cực chuẩn bị tổ chức liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017

(12/09/2017)
Hưởng ứng Chương trình tổ chức năm du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 tại huyện Mai Châu. Tổ chức Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ trì, có sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền Trung, miền Nam có loại hình du lịch cộng đồng.

Hiển thị 841 - 880 of 2.144 kết quả.