DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
781 216/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đonạ 2023 - 2026
782 207/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án, chương trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023 - 2025
783 218/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
784 217/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cho cán bộ đi học, hỗ trợ và thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
785 209/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
786 214/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định tam giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
787 220/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
788 219/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
789 210/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023
790 213/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2023
791 208/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
792 205/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
793 3130/QĐ-UBND 08/12/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
794 3143/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình thuê đất đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ Hợp Thịnh tại lô NM4 trong Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành huyện Lạc Thủy
795 4402/SXD-KT&VLXD 08/12/2022 Về việc Công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
796 3135/QĐ-UBND 08/12/2022 Về việc bãi bỏ Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
797 3140/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
798 3127/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp (Lĩnh vực NN&PTNT)
799 3111/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn
800 3077/QĐ-UBND 06/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình