DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
761 3327/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định điều chỉnh các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hoà Bình thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lương Sơn (Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 20/9/2005, số 2192/QĐ-UBND ngày 10/9/2007, số 1288/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 và số 1565/QĐ-UBND ngày 27/8/2015)
762 94/HVHNT-VP 20/12/2022 Phối hợp thông tin tuyên truyền về kết quả đề cử Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh giai đoạn 2016-2020, năm 2022
763 2241/UBND-KTN 19/12/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (đợt 1)
764 240/TB-SYT 19/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 18/12/2022)
765 561/BC-SYT 15/12/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 08/12/2022 đến 14/12/2022
766 237/TB-SYT 13/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022)
767 3186/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
768 546/BC-SYT 09/12/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 01/12/2022 đến 07/12/2022
769 222/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
770 202/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 3) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình
771 217/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cho cán bộ đi học, hỗ trợ và thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
772 208/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
773 210/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023
774 211/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
775 212/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023
776 215/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
777 200/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
778 207/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án, chương trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023 - 2025
779 213/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2023
780 209/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.