DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
217 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
218 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
219 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
220 3004/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù thuộc tỉnh Hòa Bình
221 3005/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
222 11495/VPUBND-THNV 25/12/2023 Về việc thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
223 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
224 4715/SXD-QLN&TTBĐS 22/12/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý IV/2023)