DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 96/KH/ĐU 25/05/2017 Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân Vận khéo " giai đoạn 2017-2020
2 08/CTR/ĐU 27/03/2017 Chương trình thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ"
3 27/HD/BTGTW 20/02/2017 Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
4 41/CT/TW 05/02/2015 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
5 103/KL/TW 29/09/2014 Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
6 33/NQ/TW 09/06/2014 Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
7 86/KL/TW 24/01/2014 Kết luận của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
8 86/KL/TW 24/01/2014 Kết luận của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tao nguồn các bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
9 63-KL/TW 06/06/2013 Kết luận Hội nghị lấn thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đinh hướng cải cách đến năm 2020
10 64-KL/TW 28/05/2013 Kết luận Hội nghị lấn thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
11 21/NQ/TW 22/12/2012 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác bảo hiểm, xã hội y tế giai đoạn 2012- 2020
12 17/CT/TW 28/08/2012 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
13 101/QĐ/TW 07/06/2012 Quy đinh Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp