DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 84/TB-STC 25/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
2 81/TB-STC 13/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
3 76/TB-STC 05/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
4 65/TB-STC 22/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính (ngày 22/6/2023)
5 59/TB-STC 14/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
6 54/TB-STC 05/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
7 47/TB-STC 23/05/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
8 44/STC-QLG&CS 16/05/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
9 36/TB-STC 08/05/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
10 1286/STC-TCHCSN 26/04/2023 Về việc thực hiện thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính
11 30/TB-STC 25/04/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính ( tháng 4.2023)
12 29/TB-STC 17/04/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
13 25/TB-STC 05/04/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
14 20/TB-STC 20/03/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
15 16/TB-STC 06/03/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
16 4/TB-STC 09/02/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
17 148/TB-STC 17/11/2022 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
18 3749/CV-QLNS 14/11/2022 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
19 1991/STC-QLG&CS 05/08/2021 Về việc tham gia Hội đồng thẩm định giá đất để, thẩm định phương án giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
20 1367/STC-TCĐC 10/06/2021 Công văn v/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020