DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 605/QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Hòa Bình
2 379/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 381/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 382/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 377/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hoà bình năm 2024
6 04/QĐ-UBND 11/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7 05/QĐ-UBND 11/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8 03/QĐ-UBND 05/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
9 99/QĐ-UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026
10 44/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
11 44/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
12 40/QĐ-UBND 19/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; chức danh lãnh đạo thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; chức danh lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
13 39/QĐ-UBND 18/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
14 317/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Hòa Bình
15 315/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
16 316/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội tỉnh Hòa Bình năm 2024
17 307/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 312/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Hoà Bình quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà bình
19 290/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
20 289/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.