DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 9816/VPUBND-NVK 15/11/2022 Đăng tải Thông báo lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình trên Cổng thông tin điện tử
2 3749/CV-QLNS 14/11/2022 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
3 4447/SKHĐT-KTĐN 07/11/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4 225/TTR-SKHDT 10/11/2020 Tờ trình V/v phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.
5 201/TTR-SKHDT 13/10/2020 Tờ trình Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình