ListNewByCategory

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(22/02/2023)
Chiều ngày 21/2, Đoàn giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có thành viên các bộ: Nông nghiệp và PTNT, LĐ,TB&XH, Y tế... Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Đôn đốc thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội

(21/02/2023)
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 187 về việc thực hiện Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xây dựng, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới

(21/02/2023)
Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND xây dựng, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

(20/02/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 02/02/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 124-QĐ/TW "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

Tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(20/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 1118 thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) tại Phiên họp thứ ba ngày 14/02/2023.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

(17/02/2023)
Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình theo mô hình mạng lưới liên kết, xanh và bền vững

(17/02/2023)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII giai đoạn 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình theo mô hình mạng lưới liên kết, xanh và bền vững, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%; đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hoá là 43,18%; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; thích ứng với biến đổi khí hậu; nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị của cả nước.

Năm 2023: Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách đến thăm quan du lịch

(17/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-BCĐDL về Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023. Theo đó, phấn đấu năm 2023, tỉnh Hòa Bình đón được 3.500.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 450.000 lượt khách, khách nội địa: 3.050.000 lượt khách; thu nhập từ du lịch đạt 3.900 đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kết quả triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

(17/02/2023)
Ngay sau khi Kế hoạch số 125-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng và xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, có tác dụng thiết thực đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên và việc nêu cao trách nhiệm nêu gương góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

(17/02/2023)
Ngày 17/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30-KH/UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023. Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng; bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

(17/02/2023)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân và xã hội; ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023

(16/02/2023)
Ngày 15/02, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, UVBTV Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác An toàn thực phẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

(16/02/2023)
Ngày 16/2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí là thành viên BCĐ ATTP tỉnh.

UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã xuân Quý Mão 2023

(16/02/2023)
Chiều 16/2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), hợp tác xã (HTX) xuân Quý Mão 2023. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội DN tỉnh và đông đảo DN, NĐT, HTX.

Từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023 tổ chức Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2023

(16/02/2023)
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ): đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, ngày 15/2/2023, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 28 về Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tại tỉnh Hoà Bình.

Chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm là chủ đầu tư dự án nhà máy may Hồ Gươm- chi nhánh Yên Nghiệp, Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn

(15/02/2023)
UBND tỉnh vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm là chủ đầu tư dự án nhà máy may Hồ Gươm- chi nhánh Yên Nghiệp, Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bìn tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 09/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 13/2/2023.

Hiển thị 61 - 80 of 1.535 kết quả.