ListNewByCategory

Trên 2,5 tỷ đồng chi phí quản lý Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2023

(01/02/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2023 của Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng. Tổng số tiền chi cho hoạt động bộ máy Qũy và chênh lệnh thu chi từ nguồn chi phí quản lý là trên 2.556 triệu đồng, trong đó: Chi hoạt động bộ máy quản lý Qũy là 2.519 triệu đồng; chênh lệch thu chi từ nguồn chi phí quản lý dùng trích lập các Qũy theo quy định là trên 37,2 triệu đồng.

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(31/01/2023)
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ, ngày 31/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 106/UBND-THNV về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty Cổ phần dự án Khu đô thị Thống Nhất thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị Thống Nhất tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình

(31/01/2023)
Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty Cổ phần dự án Khu đô thị Thống Nhất thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị Thống Nhất tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình.

Hiển thị 125 - 128 of 1.535 kết quả.