ListNewByCategory

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo từng lĩnh vực

(03/02/2023)
Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh thị trường, thực hiện các chính sách đối với nông dân, doanh nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất...nhằm cụ thể hóa các nội dung quyết định, qua đó các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân đan các huyện thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đã triển khai thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án...cụ thể của từng đơn vị.

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế tập thể

(03/02/2023)
Đến 31/12/2022 toàn tỉnh có 491 hợp tác xã (HTX), 4 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 209 tổ hợp tác (THT). Trong năm thành lập mới 58 HTX,16 THT, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút 17,08 nghìn thành viên và 31,4 nghìn người lao động tham gian. Tổng lợi nhuận của các tổ chức kinh tế tập thể đạt 129,8 tỷ đồng, chiếm 0,24% trong tổng giá trị tăng thêm và bằng 0,22% GRDP toàn tỉnh.

Hiển thị 113 - 116 of 1.535 kết quả.