ListNewByCategory

Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024

(10/06/2024)
Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được giao, phân bổ năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Đồng thời phát huy hiệu quả ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, ngày 06/6, Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn số 1008/BDT-CSDT về việc Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024.

Họp Ban Tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024

(06/06/2024)
Ngày 06/6, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024 tổ chức Họp triển khai Kế hoạch, chương trình và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024. Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình

(06/06/2024)
Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định nơi ở của Nhân dân, nâng cao đời sống và thu nhập cho Nhân dân, đảm bảo không còn hộ có nguy cơ tái đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nông thôn. Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng theo tiêu chí nông thôn mới. Nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ cho hồ thủy điện Hòa Bình, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiển thị 93 - 96 of 10.984 kết quả.