ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình: 6 tháng đầu năm tiếp nhận trên 14,8 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(17/06/2024)
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc cập nhật, công khai TTHC được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời theo quy định bằng 02 hình thức: Công khai tại Bộ phận “Một cửa” và trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được công khai theo đúng quy định là 259 thủ tục; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường, xã là 116 thủ tục.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2024

(14/06/2024)
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, tỉnh Hòa Bình đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; triển khai các văn bản góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện gặp mặt, trao đổi thông tin, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

(14/06/2024)
Từ năm 2028 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đa cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đều là những doanh nghiệp chân chính, chấp hành tốt các quy định hiện hành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi bổ sung khi cần thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp đáp ứng đúng các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

(14/06/2024)
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” , thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lồng ghép và huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ phát triển nông nghiệp.

Hiển thị 81 - 84 of 10.984 kết quả.