ListNewByCategory

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác rà soát đất có nguồn gốc do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý và lập phương án sử dụng đất giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng tại tỉnh Hòa Bình

(20/06/2024)
Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; gồm 07 Xí nghiệp, Lâm trường trực thuộc gồm Xí nghiệp Lâm nghiệp Kỳ Sơn, Lâm trường Tân Lạc, Lâm trường Lạc Sơn, Lâm trường Lạc Thủy, Lâm trường Kim Bôi, Lâm trường Đà Bắc và Lâm trường Kỳ Sơn.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(20/06/2024)
Thời gian qua, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, các ngành đã thực hiện xây dựng Chương trình tổng thể THTK, CLP và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán, thực hiện công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương ...

Phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực Công Thương

(20/06/2024)
Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển, tạo đột phá cho khu vực KTTT phát triển góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Công Thương đã tích cực triển khai công tác phát triển KTTT ngành Công Thương.

Mai Châu: Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024

(20/06/2024)
Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, đến nay trên địa bàn huyện đã có 7/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 46,67%; có 2/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bằng 13,34% (xã Chiềng Châu, xã Mai Hạ đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020); có 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 5 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Bình quân đạt 16,27 tiêu chí/xã, giảm 0,26 tiêu chí/xã.

Hiển thị 69 - 72 of 10.984 kết quả.