ListNewByCategory

Huyện Yên Thủy phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội

(04/07/2024)
Xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thủy tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tích cực quan tâm, chăm lo đến đời sống Nhân dân, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Kết quả triển khai, thực hiện công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2024

(03/07/2024)
Tỉnh Hòa Bình là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao trên cả nước, với dân số toàn tỉnh trên 90 vạn người, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 74,43% dân số, gồm các Dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại một số DTTS khác. Vùng đồng bào DTTS của tỉnh Hòa Bình trải dài và bao phủ khắp các huyện, thành phố với 145/151 xã, phường, thị trấn.

Hiển thị 41 - 44 of 10.984 kết quả.