ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình: Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

(08/07/2024)
Những năm qua, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đã thực sự trở thành một yếu tố tích cực, góp phần cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân trong việc bảo đảm an ninh - quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

Xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới

(05/07/2024)
Sau 03 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, Hội Nông dân các cấp đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh

(05/07/2024)
Xác định công tác đăng ký và thống kê hộ tịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; đồng thời đẩy mạnh truyền thông rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân.

Hiển thị 37 - 40 of 10.984 kết quả.