ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án, tạo đột phá và tăng cường thu hút đầu tư

(14/12/2023)
Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ Hòa Bình; giám sát, điều hành của HĐND và UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các phòng, ban đơn vị có liên quan đặc biệt là UBND các phường, xã, thành phố Hòa Bình đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Ưu tiên giải quyết những công việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố.

Kết quả 3 năm thực hiện công tác giúp đỡ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

(13/12/2023)
Sau 3 năm thực hiện công tác giúp đỡ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh đã có những hoạt động tích cực, đóng góp thiết thực, hiệu quả cả về vật chất, tinh thần đối với địa phương được phân công nhận kết nghĩa, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng khó khăn.

Cục Thống kê tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2024

(12/12/2023)
Ngày 12/12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tới dự hội nghị có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Cục Thống kê tỉnh.

Kết quả sau 02 năm triển khai Dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu

(12/12/2023)
Ngày 04/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND, về phê duyệt Dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021-2025. Sau 02 năm triển khai thực hiện Dự án, cơ sở hạ tầng của hai xã được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đồng bộ như công trình Y tế, giao thông, trường học, điện,... đã cơ bản đảm bảo phục vụ cho nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, kinh tế hộ gia đình phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai xã. Hệ thống chính trị của 02 xã tiếp tục được củng cố, lòng tin của Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tăng cường, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố.

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024

(12/12/2023)
Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, của địa phương, đơn vị trong tình hình mới. Ngày 11/12/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 89-KH/BTGTU về việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024.

Hoà Bình đã giảm thiểu đáng kể tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

(12/12/2023)
Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hoà Bình đã giảm thiểu đáng kể tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có 145 xã, gồm 59 xã khu vực III, 12 xã khu vực II, 74 xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,31% dân số toàn tỉnh, nhiều nhất là dân tộc Mường chiếm 64,28%.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc góp phần đắc lực trong xây dựng nông thôn mới

(12/12/2023)
Chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã Kế hoạch số 184/KH-MTTQ-BTT ngày 22/3/2023 về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023; Hướng dẫn số 60/MTTQ-BTT ngày 28/2/2023 hướng dẫn thực hiện công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" năm 2023 để hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp các ngành các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.

Phát triển thủy sản Hồ Hòa Bình gắn với du lịch

(11/12/2023)
Hồ Hòa Bình có tiềm năng rất lớn để phát triển thủy sản gắn với du lịch. Hồ có nhiều eo ngách, dạng hình sông, diện tích các eo ngách lớn nên thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa lớn. Hồ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hoá, tâm linh đa dạng để phát triển du lịch.

Hòa Bình: Tiếp tục triển khai thực hiện quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

(11/12/2023)
Tỉnh Hòa Bình có 6 dân tộc chính cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%. Từ năm 2011 tỉnh Hòa Bình chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo…

Hiển thị 221 - 230 of 10.916 kết quả.