ListNewByCategory

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nông nghiệp

(13/11/2023)
Phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn là cơ sở để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Xác định được mục tiêu trên, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề găn với việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

(13/11/2023)
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 03 năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương và các ngành đã chủ động thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, sản xuất phát triển quy mô và theo định hướng đáp ứng nhu cầu thị trường; công tác tiêu thụ được liên kết; hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh, quảng bá vật tư nông nghiệp được kiểm tra, giám sát, đảm bảo các quy định của pháp luật, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị canh tác năm sau tăng cao hơn năm trước.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất

(10/11/2023)
Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, các địa phương đã phát huy được lợi thế của mình để phát triển kinh tế lâm nghiệp Nhiều chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU đến năm 2025 đã đạt và vượt. Tư duy, nhận thức về phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn ngày càng rõ nét, hiệu quả; lâm nghiệp của tỉnh đã phát triển theo đúng định hướng và bền vững, dần khai thác được giá trị to lớn của rừng, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ hơn trong lâm nghiệp, từ trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng, chế biến lâm sản, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng. Đời sống người dân sống với rừng được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Hiệu quả nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đà Bắc

(06/11/2023)
Hiệu quả từ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) của huyện Đà Bắc được quan tâm phát triển, kinh tế hạ tầng được cải thiện đáng kể, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100 xã, thị trấn có Trạm Y tế, trong đó có 15/17 Trạm Y tế đạt Chuẩn quốc gia; 28/47 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 59,6%, có 594/655 số phòng học được kiên cố, đạt tỷ lệ 90,7%; 99,9% hộ dân được sử dụng điện; 90% số hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt tập hợp vệ sinh; đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện.

Hiển thị 121 - 124 of 779 kết quả.