DetailController

Chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024

12/06/2024 14:02
Ngày 10/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 5025/VPUBND về việc Triển khai Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Theo đó, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, chung chung. Tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các  doanh  nghiệp  công  nghệ  số  tổ  chức  thực  hiện  hưởng  ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; đưa các thông tin, tin tức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến người dân trong và ngoài nước./.