DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

15/04/2022 00:00
Sáng 15/4, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tham gia phiên tiếp công dân có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.
Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

Tại buổi tiếp công dân, các đoàn công dân cơ bản chấp hành tốt nội quy của trụ sở Ban Tiếp công dân; lực lượng an ninh đã thực hiện giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn ngày tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh. Ban Tiếp công dân đã phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Qua xem xét, phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp, giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với cơ quan, địa phương liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng, phân tích những kết quả đạt được, thẳng thẳn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Để công tác tiếp công dân đạt được kết quả tốt, người, người đứng đầu tổ chức Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân.

Bên cạnh đó, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện đông người, phức tạp. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của các đoàn công dân trong ngày để tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.