DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

18/06/2024 16:30
Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 18/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các hoạt động trọng tâm gồm:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng. Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hoà Bình. Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thăm, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hoà Bình tại nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 tỉnh Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tổ chức đoàn đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ của tỉnh đi thăm chiến trường xưa và di tích lịch sử cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại tỉnh Điện Biên và Sơn La. Tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp (tỉnh, huyện, xã)

Các hoạt động tuyên truyền: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, trọng tâm là nội dung của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ v.v...

UBND tỉnh đề nghị căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch.                                                                                                                                                            

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi. Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình người có công với cách mạng có mức sống tối thiểu bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo chương trình của tỉnh và huy động từ xã hội hoá; tập trung xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công. Tiếp tục đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ thuộc thẩm quyền quản lý. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, tổ chức các hoạt động phù hợp để tri ân người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà của tỉnh tới người có công với cách mạng và thân nhân kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo đúng kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức thành viên; các hội, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ./.