DetailController

Tin từ các đơn vị

Yên Thủy: Phấn đấu năm 2023 số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 18,5 tiêu chí/xã

12/09/2023 15:27
Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy, tới hết tháng 8/2023, số tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 18,0 tiêu chí/xã. Cụ thể có 06 xã đạt 19/19 tiêu chí (Yên Trị, Phú Lai, Đoàn Kết, Lạc Thịnh, Lạc Lương, Bảo Hiệu); 03 xã (Ngọc Lương, Hữu Lợi, Đa Phúc) đạt 16- 18 tiêu chí; 01 xã (Lạc Sỹ) đạt 15 tiêu chí.
HTX Yên Trị, Yên Thủy hoạt động hiệu quả, cung cấp sản phẩm cao xạ đen tốt được thị trường tin dùng, tạo thêm thu nhập cho xã viên

Về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tới nay xã Ngọc Lương thực hiện đạt 13/19 tiêu chí; Xã Phú Lai thực hiện đạt 17/19 tiêu chí; Xã Yên Trị thực hiện đạt 12/19 tiêu chí; Xã Đoàn Kết thực hiện đạt 11/19 tiêu chí; Xã Lạc Thịnh thực hiện đạt 9/19 tiêu chí.

Theo kế hoạch năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện phấn đấu xây dựng 02 xã Ngọc Lương, Phú Lai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Xã Lạc Thịnh phấn đấu đạt chuẩn thêm 04 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao lên 12/19 tiêu chí; xã Đoàn Kết phấn đấu đạt thêm 6 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí xã NTM nâng cao lên 14/19 tiêu chí. Phấn đấu trong năm 2024 -2025 xã Ngọc Lương, xã Phú Lai đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021 - 2025 huyện Yên Thủy phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Xã Ngọc Lương, Yên Trị, Phú Lai. Đến nay xã Yên Trị đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về kết quả thực hiện bộ tiêu chí Huyện nông thôn mới, tới nay có 3/9 tiêu chí đạt, còn 6 tiêu chí chưa đạt (Tiêu chí số 01 về Quy hoạch; Tiêu chí số 02 về Giao thông; Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí số 6 về Kinh tế; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống). Trong năm nay, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 8: Chất lượng môi trường sống.

Thực hiện đề án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu. Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện đã có 24 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 215 vườn mẫu. Năm 2023, đang triển khai xây dựng 8 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 80 vườn mẫu.

Tính đến hết năm 2022 huyện Yên Thủy đã hỗ trợ chuẩn hóa được 17 sản phẩm OCOP, trong đó có có 3 sản phẩm 4 sao, 14 sản phẩm 3 sao. Năm 2023 UBND huyện tiếp tục hỗ trợ chuẩn hóa 04 sản phẩm gồm: Bột Mầm ăn liền - HTX Du lịch và Chế biến nông sản; Lươn thương phẩm - Công ty TNHH sản xuất nông, lâm nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Thành công; Na Thái - HTX nông nghiệp Hòa Phát ; Sản phẩm: Chè búp xanh Yên Thủy Hòa Bình - Công ty TNHH một thành viên 2-9 Hoà Bình.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huyện tiếp tục vận động và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Huyện Yên Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện. Dồn nguồn lực tập trung xây dựng xã Đa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn huyện là 18,5 tiêu chí/xã, duy trì, củng cố và giữ vững không có xã đạt dưới 16 tiêu chí. Tiếp tục bổ sung nguồn vốn, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao đối với xã Ngọc Lương, Phú Lai. Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống để sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới…./.