DetailController

Tin từ các đơn vị

Tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về điểm số, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

22/08/2023 15:26
Ngày 21/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 7146/VPUBND-NVK về việc công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực trên môi trường điện tử đến tháng 8/2023.

Căn cứ kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “dichvucong.gov.vn, mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đến tháng 8/2023 của tỉnh Hòa Bình như sau:

Tổng số điểm tỉnh Hòa Bình đạt 70,97/100 điểm, xếp hạng 02/63 tỉnh, thành phố (tăng 14 bậc so với tháng 7/2023). Điểm số các nhóm Chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của tỉnh Hòa Bình đến tháng 8/2023 (tính đến 21/8/2023), cụ thể như sau:

Điểm đánh giá công khai, minh bạch: 17,9/18 điểm, trong đó: Số TTHC được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành: 100% (TTHC công khai đầy đủ 1.853/1.853); Hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 20.425 (98,7%); Hồ sơ chưa đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 269 (1,30%)

Điểm đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC: 17,3/20 điểm

Điểm đánh giá TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 7,4/12 điểm, trong đó: Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần: 527 (28,44%). Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 796 (42,96%) - Còn lại 530 (28,6%). Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến:  Hồ sơ nộp trực tuyến: 94,66%; hồ sơ nộp trực tiếp và theo hình thức khác: 5,34%. Kết quả xử lý nộp hồ sơ trực tuyến với hồ sơ đang xử lý:  Hồ sơ xử lý đúng hạn: 90,53%; Hồ sơ xử lý quá hạn: 9,47%

Điểm thanh toán trực tuyến: 9,6/10 điểm, trong đó: Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến: 116 (81,69%). Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng DVCQG: Cung cấp trên Cổng DVCQG: 229 (61,07%); Chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến: 146 (38,93%). Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 14.398 (89,36%). Thanh toán trực tiếp và hình thức khác: 1.715 (10,64%)

Điểm đánh giá mức độ hài lòng: 5,2/18. Trong đó: Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 86,70% - Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị: 100%.

Điểm đánh giá số hóa hồ sơ: 13,4/22 điểm. Trong đó: Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 42,34%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 97,46%; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 16.560 (78,46%). Số lượng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 658.533. Số liệu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phát huy những điểm tốt và có các giải pháp để khắc phục những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp./.