DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong tháng 8/2023

24/08/2023 16:30
Tháng 8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được giao.
Trong tháng, toàn tỉnh đã thu nhận 1.734 hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện, đã nhận 1.609 và trả 1.416 thẻ CCCD đến tay người dân.

Hiện nay, tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tích hợp, cung cấp 1.335/1.878 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 71,08%. Từ ngày 15/7/2023 đến hết ngày 14/8/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 41.925 hồ sơ TTHC, trong đó tiếp nhận trực tuyến 29.783, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 1.268 hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang 10.874 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 30.831. Trong đó giải quyết trước và đúng hạn 30.756, quá hạn 75 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết 11.094 hồ sơ, trong đó đang giải quyết trong hạn 11.089 hồ sơ, quá hạn 05 hồ sơ.

Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của tỉnh Hòa Bình đạt 84,17%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 81,84%%; số lượng tài khoản dịch vụ công được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 652.405 tài khoản, tăng 50.712 tài khoản được xác thực so với tháng 7; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa là 557 hồ sơ đạt 26%; kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ đang xử lý đạt 93.36% hồ sơ đúng hạn, hồ sơ đúng hạn, hồ sơ xử lý quá hạn 6,64%. Về tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị toàn tỉnh đạt đạt 100%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 74,12%.

Tỉnh tiếp tục đảm bảo duy trì tốt việc kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 15/8/2023, toàn tỉnh đã có 232/232 cơ sở y tế sẵn sàng tiếp đón công dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD. Số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh: 706.836 thẻ; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID là 161.031 người. Hiện nay, các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện ký số xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8/2023 đã giải quyết 912 hồ sơ đăng ký khai sinh mới, 323 hồ sơ đăng ký khai tử mới và 324 hồ sơ đăng ký kết hôn mới.

Bên cạnh đó, tỉnh duy trì triển khai hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/02/2023 về thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Kết quả, trong tháng 8/2023 Ủy ban nhân dân các huyện đã tổ chức chi trả qua tài khoản cho 2.932/4.655 đối tượng đạt tỷ lệ 63%, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức chi trả qua tài khoản cho 1.751/3.170 đối tượng đạt tỷ lê trên 55%.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử, từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử (như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe...) cho công dân dần thay thế các giấy tờ trong một số các giao dịch theo quy định của pháp luật. Hiện nay, toàn tỉnh đã kích hoạt thành công 413.300 tài khoản định danh điện tử, trong đó tài khoản định danh mức 1 là 172.810 tài khoản; tài khoản định danh mức 2 là 240.490 tài khoản. Trong tháng đã thu nhận 1.734 hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện, đã nhận 1.609 và trả 1.416 thẻ CCCD đến tay người dân. Đến nay toàn tỉnh đã nhận 671.708 CCCD, trả 671.481 thẻ cho công dân.

Cơ quan chức năng của tỉnh hiện đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hoàn tất việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh thay thế giải pháp của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về khai thác dữ liệu dân cư. Công an tỉnh tập trung làm sạch, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sống, sạch”; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác tuyên truyền về Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội đối với việc triển khai thực hiện Đề án. Cụ thể đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng đăng 16 tin bài tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án 06/CP, tuyên truyền 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu; tiện ích thẻ CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để giao dịch hành chính đối với các dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục treo 345 pano, áp-phích tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD dân gắn chíp điện tử trong chuyển đổi số tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Hướng dẫn công dân quét mã QR sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD./.