DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

18/08/2023 16:30
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Hòa Bình luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo được bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành Luật PCTN của cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN tại tỉnh Hoà Bình đã được các sở, ngành, địa phương lồng ghép với các lớp tuyên truyền pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và phổ biến các quy định của pháp luật về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, công tác quản lý và sử dụng đất đai; quản lý Nhà nước về khoáng sản; quy trình thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; những sai phạm chủ yếu khi thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc báo cáo kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP, ngày 08/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước… Qua các lớp tập huấn, tuyên truyền đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm của những đơn vị điển hình tiên tiến và phê phán những tập thể và cá nhân có hiện tượng tham nhũng. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

 Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp Quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016”; Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2015-2016; Kết luận số 03-KL/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành Công văn số 105/SGD&ĐT-TrH, ngày 17/1/2014 về việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 744/SGD&ĐT-TrH, ngày 27/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các trường trung học phổ thông, dân tộc nội trú, THCS&THPT. Từ năm học 2013 - 2014, các trường Trung học phổ thông, dân tộc nội trú Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy bằng phương pháp tích hợp, lồng ghép vào các môn học và lồng ghép tuyên truyền các nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tại các trường trung cấp, cao đẳng giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình giảng dạy nội dung pháp luật về Phòng, chống tham nhũng được bố trí trong trương trình môn học Pháp luật (thời lượng 5 giờ đối với trình độ cao đẳng; 4 giờ đối với trình độ trung cấp.

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2013-2014 có 100% các trường Trung học phổ thông, các trường Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo thục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục PCTN vào giảng dạy bằng phương pháp tích hợp, lồng ghép vào môn Giáo dục công dân với thời lượng đảm bảo đủ 6 tiết theo quy định (Lớp 10: tích hợp mục 1a bài 10; mục 2a bài 11. Lớp 11: mục 2b, mục 3 bài 9; mục 2b bài 10. Lớp 12: mục 2 bài 2; mục 2 bài 3; mục 3 bài 7). Đa số các đơn vị trường học tích cực lồng ghép tuyên truyền nội dung PCTN trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện thường xuyên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tiến hành 16 cuộc thanh tra lồng ghép trong các đợt kiểm tra toàn diện, thanh tra tài chính và kiểm tra chuyên đề tại các nhà trường trong năm học. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã thanh tra tại 34 trường Trung học phổ thông, Dân tộc nội trú về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. 100% các trường được thanh tra đều triển khai, thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình tiêp tục chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành, đang dạng về nội dung, hình thức, tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác PCTN. Tích cực, tạo điều kiện cử báo cáo viên, giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nội dung về PCTN của các trường tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng, trình độ về PCTN do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền công tác PCTN đến học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.