DetailController

Chăn nuôi

Triển khai Quyết định số 4555/QĐBNN-TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự chữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh động vật

01/11/2023 16:14
Ngày 31/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9507/VPUBND-KTN về việc triển khai Quyết định số 4555/QĐBNN-TY ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4555/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất dự chữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh động vật. Xuất hóa  chất dự trữ quốc  gia để hỗ trợ tỉnh Hòa  Bình phòng chống dịch bệnh động vật với các nội dung sau: Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 10.000lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Hòa Bình để phòng chống dịch bệnh động vật. Thực hiện xuất cấp, giao nhận số hóa chất  nêu  trên đảm  bảo  kịp  thời, đúng quy định. Sau  khi  hoàn  thành nhiệm  vụ xuất cấp,  giao hàng dự trữ quốc  gia để hỗ trợ, Công  ty  phải  tổng  hợp  kết  quả thực hiện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo đề nghị hỗ trợ và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất  nêu  trên kịp thời, đúng  quy định. Sau  khi  hoàn  thành công  tác tiếp  nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tại địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Quyết định trên; đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 04/11/2023./.