DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 4/2023

27/04/2023 17:00
Tháng 4 năm 2023, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP của tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh h đã thực hiện tích hợp được 1.387 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên tổng số 1.878 dịch vụ công đạt 73,85%. Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, một phần để cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện ứng dụng định danh, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân qua công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại CCCD phục vụ các giao dịch của công dân qua sử dụng các dịch vụ và tiện ích do các Bộ, ngành đã xác thực và đảm bảo. Thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử; từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân dần thay thế các giấy tờ trong một số các giao dịch theo quy định của pháp luật. Lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện cấp tài khoản định danh cho: 265.815/736.843 tài khoản.

Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã triển khai việc thực hiện tích hợp giải quyết 1.084 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, trong đó có 850 hồ sơ đăng ký khai sinh mới, 403 hồ sơ đăng ký khai tử mới và 387 hồ sơ đăng ký kết hôn. Tính đến thời điểm 17/4/2023 tại tỉnh Hoà Bình đã có 231/231 cơ sở khi công dân đi khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân, có 120.005 số lượt tra cứu, 70.645 lượt tra cứu thành công. Số lượng căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân: 548.455; Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID: 124.457. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu) trên cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 08/5/2022, trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 62 hồ sơ thủ tục hành chính hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 31 hồ sơ đủ điều kiện. Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết là 04, và có 27 hồ sơ không đủ điều kiện hưởng. Đến nay các huyện, thành phố đã phối hợp thực hiện rà soát làm sạch cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện nay đã làm sạch được trên 80% dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hoà Bình triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại 02 phường (Tân Thịnh và Tân Hoà) và 02 xã (Hoà Bình và Mông Hoá) thuộc thành phố Hoà Bình. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình này tại 147 xã, thị trấn trong toàn tỉnh vào tháng tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Hiện nay, các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện ký số xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện ứng dụng định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân qua công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại CCCD phục vụ các giao dịch của công dân qua sử dụng các dịch vụ và tiện ích số do các bộ, ngành đã xác thực và đảm bảo. Công an tỉnh thường xuyên bổ sung, hoàn thiện dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” đảm bảo cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Thực hiện Cấp thẻ CCCD cho 10.059 công dân, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận được 715.574/728.723, đạt 98,2%. Thực hiện cấp CCCD, kèm định danh điện tử cho 6.407 công dân, đến nay toàn tỉnh cấp tài khoản định danh cho: 265.815/736.843 tài khoản. Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo các yêu cầu mới nêu trên theo trình tự, thủ tục về đấu thầu được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương./.