DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả công tác cải cách hành chính đến tháng 4/2023

26/04/2023 17:00
Căn cứ kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “dichvucong.gov.vn”, mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đến 24/4/2023 của tỉnh Hòa Bình như sau:

Tổng số điểm Hòa Bình đạt 58,83/100 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố. Điểm số các nhóm chỉ số cụ thể như sau:

 Điểm đánh giá công khai, minh bạch đạt 2,2/18 điểm. Trong đó, 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 23.636 hồ sơ.

Điểm đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đạt 17,7/20 điểm.

Điểm đánh giá thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 8,0/12 điểm. Trong đó, tỷ lệ thủ tục hành chính cungcấp dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 537; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 804; còn lại  147. Có 97,05% hồ sơ nộp trực tuyến và 2,95% hồ sơ nộp trực tiếp và theo hình thức khác. Kết quả có 90,77% hồ sơ xử lý đúng hạn và 9,23% hồ sơ xử lý quá hạn.

Điểm thanh toán trực tuyến đạt 9,5/10 điểm. Trong đó, tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến là 98. Đối với tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tỉnh đã cung cấp trên Cổng DVCQG 183; chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến 182. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến là 8.665 và thanh toán trực tiếp và hình thức khác là 2.731.

Điểm đánh giá mức độ hài lòng đạt 11,3/18. Trong đó, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 88,32%. Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị: 100%.

Điểm đánh giá số hóa hồ sơ đạt 10,0/22 điểm. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 33,83%;. tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 97,09%. Có 447.450 tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số liệu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính./.