DetailController

Thời sự trong ngày

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

26/04/2023 17:30
Ngày 26/4/2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2097-CV/BTCTU về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn; Quyết định số 718-QĐ/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 26-QĐ/TU như sau:

Đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp tỉnh được phân công theo dõi xã, phường, thị trấn: Định kỳ tháng 01 hằng năm (Riêng năm 2023 chậm nhất vào tháng 5) xây dựng chương trình theo dõi xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi, gửi: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện, thành phố có đơn vị được phân công theo dõi; ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ huyện, thành phố; cơ quan đơn vị nơi công tác và đảng ủy xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi. Nội dung chương trình cần bám sát các nhiệm vụ được phân công trong quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế tại các xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi. Trong quá trình thực hiện các nội dung trong chương trình hằng năm, phải kịp thời cùng với cấp ủy địa phương nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm bằng văn bản cũng như kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc, phát sinh của địa phương với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện, thành phố. Đối với báo cáo năm, ngoài việc báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện, thành phố, đồng thời gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 10/12 hằng năm để tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn: Mời cán bộ theo dõi địa bàn tham dự các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của đảng ủy có nội dung về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Phối hợp chặt chẽ với cán bộ theo dõi địa bàn kịp thời trao đổi thông tin liên quan; tạo điều kiện để cán bộ theo dõi địa bàn làm việc với các thôn, bản, tổ dân phố,… (nếu thấy cần thiết). Kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc với cán bộ theo dõi địa bàn, cùng với cán bộ theo dõi địa bàn đề xuất những biện pháp, giải pháp với cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Định kỳ hằng năm, đảng ủy xã, phường, thị trấn nhận xét, đánh giá kết quả công tác của cán bộ theo dõi địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đồng chí cán bộ lãnh đạo được phân công theo dõi xã, phường, thị trấn và đảng ủy xã, phường, thị trấn phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, định hướng giải quyết./.