DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2023

24/10/2023 16:14
Ngày 24/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10 cho ý kiến vào một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hội nghị thống nhất đánh giá Quy hoạch tỉnh phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hệ thống cấp Quốc gia, quy hoạch vùng. Các đại biểu cho rằng Quy hoạch tỉnh cần tập trung vào phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về địa lý, tiềm năng, lợi thế về kết cấu hạ tầng để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp các dịch vụ công cho các khu vực khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển các địa bàn thuận lợi. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng nông nghiệp – nông thôn; đẩy nhanh phát triển hạ tầng số. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường và Nền văn hóa Hòa Bình. Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào Tờ trình số 709-TTr/BCSĐ, ngày 03/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình (lần thứ 5); Công văn số 702-TTr/BCSĐ, ngày 02/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Công văn số 680-CV/BCSĐ, ngày 26/9/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đến tháng 8 năm 2023; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 05 năm Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hòa Bình; Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 890-QĐ/TU, ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình và thống nhất chủ trương của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, lưu ý cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng; nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối; tập trung phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường và Nền văn hóa Hòa Bình. Đối với các tờ trình, dự thảo báo cáo, kết luận trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành, cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo báo cáo, kết luận chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới./.