DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Triển khai Kết luận số 952- KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

14/12/2023 16:30
Ngày 14/12, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3664/SNN-KL gửi các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai Báo cáo số 644-BC/TU ngày 09/11/2023 và Kết luận số 952- KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Căn cứ Báo cáo số 644 - BC/TU ngày 09/11/2023 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 952 - KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Công văn số 9918/VPUBND-KTN ngày 10/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Báo cáo số 644-BC/TU ngày 09/11/2023 và Kết luận số 952 - KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trên cơ sở Báo cáo số 644 - BC/TU ngày 09/11/25023 và Kết luận số 952 - KL/TU ngày 09/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 27 - NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo số 644 - BC/TU ngày 09/11/2023 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 952 - KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuyên truyền, phổ biến huy động nguồn lực xã hội lồng ghép với các chương trình, dự án,... để tập trung phát triển rừng gỗ lớn, hạn chế tình trạng khai thác non, bán nguyên liệu thô đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, thực hiện tốt công tác phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai và tổng kết việc thực hiện theo quy định, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện./.