DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản.

08/10/2010 00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27/9/2010 tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

 

Tổng điều tra diễn ra vào ngày 01/7/2011 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung điều tra bao gồm: thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản về số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động, quy mô sản xuất, năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản…; thực trạng nông thôn và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn về điều kiện sống của cư dân nông thôn, tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/7/2011. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2011. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2012. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và cấp tỉnh cũng được thành lập theo Quyết định này để tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra do ngân sách Trung ương bảo đảm. Căn cứ kế hoạch, nội dung và phương án của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương lập tổng dự toán, tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí Tổng điều tra theo đúng quy định hiện hành.