DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Bắc Nâng Cao Hiệu Quả Chăn Nuôi Bò.

06/08/2010 00:00

Năm 2006 - 2010 UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình dự án 135 giai đoạn II , huyện Đà Bắc là một trong những huyện có nhiều xã nghèo được tiếp cận với nhiều chương trình , trong đó có chương trình dự án giảm nghèo 135.

Trinh Thanh Hoà (KN-KL Đà Bắc)

 

Dự án đã phối kết hợp với trạm Khuyến nông- khuyến lâm mở lớp tập huấn cho người chăn nuôi về cách nhận biết một số giống bò lai , phát hiện bò động dục , chăm sóc bò chửa và bê sơ sinh đến trưởng thành , hướng dẫn cách tính toán hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò lai và hướng phát triển đàn bò.
Dự án đã hỗ trợ cho bà con nông dân các xã vùng cao bò giống Zêbu , hỗ trợ cám , khoa học kỹ thuật . Đồng thời cán bộ khuyến nông cũng thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh , do đó số bê lai sau khi sinh đều có trọng lượng 20 -25 kg/con, nặng hợn nhiều so với bê địa phương chỉ có 5- 7 kg/con, bê lai lớn rất nhanh, trong 6 tháng đạt trọng lượng 80 – 100kg. Bằng trọng lượng bê địa phương nuôi trong gần 2 năm. Nhờ đó mà hơn 10 xã vùng cao của huyện như : Tân Minh, Tân Pheo,Giáp Đắt, Đoàn Kết, Yên Hoà,…đã có giống bò lai sind chăn nuôi để cải tạo đàn bò dé của địa phương.
Dự án đã đem lại một hướng đi mới trong chăn nuôi cho bà con nông dân ở các xã vùng cao, cải tạo được đàn bò địa phương nâng cao chất lượng đàn bò là hướng đi đúng , góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi , tăng thu nhập cho người nông dân.