DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2023)

07/08/2023 15:44
Để tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 04/10” năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngày 04/8/2203, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hanh Kế hoạch số 151/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2023).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” 04/10 trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế tham gia sôi nổi và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng Nhân dân trong công tác PCCC. Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động PCCC.

Các nhiệm vụ cụ thể: Tăng ăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đến đông đảo quần chúng Nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhân rộng các mô hình PCCC (nhất là việc nhân rộng, thành lập mới các mô hình Tổ liên gia, khu dân cư an toàn PCCC), điển hình tiên tiến về PCCC, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn và xử lý dứt điểm các tồn tại, khó khăn vướng mắc về công tác PCCC tại các cơ sở/công trình trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC theo quy định. Chủ động lực lượng, phương tiện và phương án xử lý các tình huống cháy, nổ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có sự phối hợp của nhiều lực lượng; phấn đấu trong dịp hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10 không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Rà soát, củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng này nhằm chủ động xử lý, thực hiện tốt công tác chữa cháy ban đầu ngay khi có cháy, nổ xảy ra. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức hoạt động tình nghĩa, gặp mặt tri ân thân nhân những anh hùng, liệt sĩ, cán bộ hưu trí, thương bệnh binh trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh, các cơ quan, đơn vị, phóng viên, báo đài thường xuyên hỗ trợ, phối hợp trong công tác PCCC và CNCH.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nắm và hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Chính phủ đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích về công tác PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ xảy ra cháy, nổ; củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; chủ động các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Giao Công an tỉnh nắm tình hình có liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ công tác PCCC. Phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền; xây dựng tin, bài, phóng sự về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC. Tổ chức các buổi tuyên truyền trực quan về công tác PCCC và CNCH ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình tại cộng đồng khu dân cư, tập trung hướng dẫn các kỹ năng PCCC, thoát nạn, khuyến nghị các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC…Phấn đấu từ nay đến 30/9/2023 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, mỗi gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và đến 31/12/2023 hoàn thành 100% trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục rà soát bổ sung xây dựng các Tổ liên gia an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn 100% Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trong Quý III/2023, việc diễn tập phải thực chất, thực tế, không hình thức; vận động 100% nhà từ 02 tầng trở lên phải có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; tham mưu, đề xuất tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cấp tỉnh cho các lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, phân loại đánh giá cụ thể, chính xác mức độ tồn tại vi phạm về PCCC tại các cơ sở để chủ động, kịp thời hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khắc phục, thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Chủ động nghiên cứu, tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng, chiến thuật và năng lực chiến đấu cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức hoạt động tình nghĩa, gặp mặt tri ân thân nhân những anh hùng, liệt sĩ, cán bộ hưu trí, thương bệnh binh trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh; các cơ quan, đơn vị, phóng viên, báo đài thường xuyên hỗ trợ, phối hợp trong công tác PCCC và CNCH.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, các biện pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ. Phối hợp với Công an tỉnh, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinafone, Vietnammobile), các mạng xã hội (zalo, facebook) đăng tải các thông tin tuyên truyền phản ánh hoạt động PCCC, khuyến nghị về các biện pháp PCCC thông qua tin nhắn (SMS, zalo, ...) trên điện thoại di động đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp cơ sở treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... về công tác PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với lực lượng PCCC tại chỗ. Rà soát, xây dựng mới hoặc chỉnh lý, bổ sung các phương án chữa cháy; phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; đồng thời tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động học tập, thực tập phương án trong nội bộ cơ sở. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong nội bộ cơ sở, chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; đánh giá lại tình trạng hoạt động của các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị lắp đặt tại cơ sở, trường hợp không đảm bảo về chất lượng, số lượng thì phải đầu tư sửa chữa, thay thế, trang bị bổ sung. Trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng PCCC và CNCH để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.