DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 26/7/2023 về lãnh đạo tăng cường công tác “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” trên địa bàn tỉnh

04/08/2023 17:05
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tăng cường công tác “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Viết tắt là Chỉ thị số 40-CT/TU). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch số 162-KH/ĐUK, ngày 2/8/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 40-CT/TU trong Đảng bộ Khối, cụ thể như sau:

BTV Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bám sát nội dung nhiệm vụ của Chỉ thị số 40-CT/TU để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động về nhiệm vụ “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của tỉnh, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc và vùng phòng thủ chiến lược của Thủ đô Hà Nội.

Để làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 40-CT/TU đến các cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đảng bộ tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở cơ sở, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các cấp ủy cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp, tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy cơ sở chủ động lãnh đạo việc phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh làm nòng cốt để triển khai thực hiện Đề án số 03/ĐA-BCA, ngày 27/01/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”; các văn kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/01/2023 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò và một số địa bàn của huyện Mai Châu. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình và tham mưu, tổ chức phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các yếu tố, nguy cơ, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các ngành đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công, tạo thuận lợi cho Nhân dân.

Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phối hợp với Lực lượng Công an, Quân đội và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, tập hợp tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đề cao cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tham gia thực hiện các phương án phòng thủ, phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thôn, xóm, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng làng bản văn hoá quốc phòng, an ninh; tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội quốc phòng toàn dân”; phối hợp giám sát xây dựng lực Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

BTV Đảng ủy khối giao cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động. Chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” vào kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU đạt chất lượng, hiệu quả.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 40-CT/TU trong đảng bộ, đồng thời chủ động báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp trên theo quy định./